Sochy Panny Marie

  P9040095 2Vzdávání úcty Marii jako matce Boží, zjevně pod vlivem kultu bohyně matky, který existoval na Východě od nepaměti, má svoje počátky ve 3-5. století našeho letopočtu a po dlouhá staletí kvetlo zejména v klášterech, v lidových vrstvách se Mariin kult začal šířit až teprve v pozdním středověku.
  Modlitba růžence jako oblíbená forma uctívání Panny Marie má svůj počátek v 15. století. Adorace Panny Marie pak našla svá nesčetná vyjádření v sochařství, malířství, hudbě, poezii i architektuře, často i v podobách nezvyklých nebo i pochybných. Ve středisku mariánského kultu v italském městě Loretu věřící zahrnují úctou malý domek, v němž prý kdysi pobývala Ježíšova matka a který sem údajně r. 1295 přenesli andělé z Nazaretu.

  Socha Panny Marie (morový sloup) na náměstí MíruMariánská úcta našla v minulých staletích svůj výraz v četných uměleckých dílech a památkách, a to i v našem regionu. Zvláštní roli mezi nimi hrály samostatně stojící sloupy se sochou Panny Marie. Většinou byly stavěny jako díkuvzdání za ukončení moru (morové sloupy) či jinou významnou pomoc. „Živoucím" svědkem těchto dob je právě i pískovcová socha Panny Marie Immaculaty na stupňovitém podstavci na náměstí Míru v Rýmařově, vytvořená již v roce 1683 František Leblosem. Je připomínkou těžkých morových ran, které postihly Rýmařov v letech 1623 (700 obětí), 1645 (201 zemřelých) a 1680 (137 obětí). Obličej modlící se Matky Boží odvrácený stranou od sepjatých rukou zavdal důvod k pověsti o tom, že pohybem hlavy z původní polohy Panna Marie varovala obyvatele města před strašným požárem, který v roce 1790 zničil celé město.
  Mezi sochami Panny Marie v našem regionu je nejčastější právě Panna Marie Neposkvrněná - Immaculata. Zobrazuje se prostovlasá, s rukama sepjatýma na hrudi, obvykle s lilií, stojící na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, jenž drží v tlamě jablko (symbol hříchu). Kolem hlavy mívá svatozář. Motiv srpku měsíce se objevuje také na zobrazení Panny Marie Vítězné, jejíž kult byl pěstován v souvislosti s odražením útoku mongolských vojsk (lidově zvaných tatarských) ve 13. století právě na základě údajné přímluvy Panny Marie a zejména také v návaznosti na porážku tureckého vojska u Vídně v roce 1683 oddíly polského krále Jana III. Sobislavského pod praporem Panny Marie.
  Krásná socha Immaculaty z roku 1774 se dnes nachází před kaplí V Lipkách, kam byla přemístěna v roce 1981 z Edrovic. Pannu Marii Immaculatu zobrazuje i dílo sochaře Josefa Winterhaltera z roku 1773 v Ryžovišti, pískovcová socha v životní velikosti na toskánském sloupu z roku 1764 v bývalém areálu papírny u silnice z Dolní Moravice do Malé Štáhle, socha z roku 1860 před vchodem na hřbitov u kostela sv. Kateřiny v Rešově, a socha v podživotní velikosti na hranolovitém podstavci s reliéfy sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa z roku 1848 na návsi v Tvrdkově. Socha Immaculaty původně umístěná před hlavní budovou východního křídla zámku v Janovicích byla několikanásobně těžce poškozena vandaly. Po restaurování byla v roce 2010 přemístěna na nově upravené prostranství před římskokatolickou faru v Rýmařově.

  Panna Marie Immaculata u kaple V LipkáchPanna Marie Immaculata na náměstí v RyžovištiPanna Marie Immaculata u Dolní MoravicePanna Marie Immaculata v TvrdkověSocha P. Marie umístěná původně u janovického zámku.

  Bližší informace o mariánském kultu a jeho projevech v našem území najdou zájemci v článku „Sochy Panny Marie".

  M. Marek

  Rýmařovsko