Přírodní rezervace Břidličná

  Přírodní rezervace Břidličná byla vyhlášena v polovině roku 2008 v masívu Břidličné hory (1358 m n. m.), Pecného a Jeleního hřbetu v jjz.části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Chráněné území o rozloze 651,9 ha přímo navazuje na NPR Praděd a PR Pod Jelení studánkou. Kolem nebo přes rezervaci vedou trasy hlavních turistických vrcholových cest.

  Smyslem vyhlášení přírodní rezervace je vedle redukce borovice kleče postupné přibližování lesních porostů přírodnímu stavu a v dlouhodobém horizontu umožnění jejich samovolného vývoje.
  Břidličná hora - F42aHlavním předmětem ochrany jsou subalpínské biotopy, kryogenní geomorfologické útvary (skalní sruby, sutě, kamenné proudy), horské smrčiny a druhy vázané na tyto ekosystémy. Velice cenný je poměrně zachovalý vegetační gradient 6. až 9. lesního vegetačního stupně od (smrkových) bučin po přirozené bezlesí subalpínského stupně. Největší populaci v ČR zde tvoří jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp. alpina), početná je řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia) a šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), v několika desítkách jedinců zde roste hořec tečkovaný (Gentiana punctata), vysokobylinné nivy vedle obligátních omějů zdobí stračka vyvýšená (Delphinium elatum), bylo zjištěno několik keřů rybízu skalního (Ribes petreum), na holích často je k vidění violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica). Bohužel rovněž velice hojná je na východní části hřebenu borovice kleč, která zde vytváří rozsáhlé zvolna se rozrůstající porosty na ploše několika desítek hektarů.
  Z živočichů stojí za pozornost reliktní motýl okáč horský (Erebia epiphron), několik hnízdících párů lindušky horské (Anthus spinoletta) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), pravidelně se vyskytuje kos horský (Turdus torquatus), loví zde sokol stěhovavý (Falco peregrinus).

  Zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody.cz

  Rýmařovsko